12.8 C
Скопје
04:34 - 28 септември, 2023

Дневен хороскоп за 8 април 2019, петок

Овен
Сос­тој­ба­та на не­до­вол­на емо­тив­на ис­пол­не­тост во вас соз­да­ва не­у­ба­во чув­ство, а ви­нов­ник за тоа, спо­ред вас, се­како, се дру­гите. Мо­ра­те да би­де­те об­јек­тив­ни и да вни­ма­ва­те на сво­и­те по­ста­пки. Воз­др­же­те се од љу­бов­на­та ак­ција, мо­же мно­гу да се ра­зо­ча­рате. Жел­ба­та за љу­бов е при­сутна, но сѐ ќе се све­де са­мо на фан­та­зи­јата.

Бик
Се по­ми­ру­ва­те со ма­ни­те на пар­тне­рот, та­ка што од не­го го зе­ма­те са­мо она што мо­же да ви го даде. Со пар­тне­рот сте на раз­лич­на бра­но­ва дол­жи­на и ни­ка­ко да се усог­ла­сите, но доб­ро фун­кци­о­ни­рате. На нов на­чин му прис­та­пу­ва­те на све­тот око­лу се­бе со жел­ба да из­вле­че­те мак­си­мум. Прак­тич­ни сте по­ве­ќе од во­о­би­ча­ено.

Близ­наци
Ако фи­зич­ки сте раз­дво­е­ни од пар­тне­рот, во мис­ли­те сте за­едно. Пла­ни­ра­те што ќе му ка­же­те ко­га ќе се ви­дите. Ко­га ќе се слу­чи тоа, ќе сфа­ти­те де­ка тре­ба да пре­ми­не­те од збо­ро­ви на дела. Вам по­ве­ќе ви од­го­ва­ра­ат вер­бал­ни и мен­тал­ни ак­тив­нос­ти от­кол­ку фи­зички. На­со­че­ни сте кон јав­носта, па не­ма­те вре­ме да се свр­ти­те кон сво­јот слу­чај.

Рак
До­кол­ку сте оса­мени, ќе се чув­ству­ва­те лошо. Мно­гу­ми­на од вас во овој пе­ри­од ќе се пот­ру­дат да ги ста­би­ли­зи­ра­ат брачно-пар­тнер­ски­те од­носи, не­кои, пак, ќе вле­та­ат во брач­ни води. Мо­же да се ја­ви проб­лем со крв­на­та слика.

Лав
Пот­ру­де­те се од мо­мен­тна­та си­ту­а­ци­ја да из­вле­че­те мак­си­мум. Ва­ши­от сис­тем на вред­нос­ти се ме­нува, за­тоа ќе би­де­те за­до­волни. Про­дол­же­те со здра­ва­та ис­храна, бла­го­да­ре­ние на неа сте пол­ни со енер­гија. Пар­тне­рот оче­ку­ва пов­тор­но да би­де нај­би­тен во ва­ши­от жи­вот, раз­го­ва­рајте.

Де­вица
Се ја­ву­ва жел­ба за дру­же­ње и ре­ша­ва­ње на проб­ле­мите. До­кол­ку не ги по­ви­ка­те блис­ки­те пријатели за из­ле­гу­вање, мно­гу ќе згре­шите, ве оче­ку­ва лу­да за­бава. Рас­по­ло­же­ни­е­то до­пол­ни­тел­но ќе ви го по­диг­не глас од­да­леку. При­фа­те­те го се­кој пре­диз­вик. Ќе се нај­де­те во љу­бов­на ди­лема. Послу­шај­те го гла­сот на ср­цето, но вни­ма­вај­те да не пог­ре­шите.

Вага
Успе­шен ден е пред при­пад­ни­ци­те на овој знак. Са­мо што ќе се со­о­чи­те со ре­ал­носта, нас­та­ну­ва­ат проб­леми. За­тоа крај­но вре­ме е да поч­не­те да си најдете друга занимација. Ќе би­де­те за­до­вол­ни и убави. Здрав­стве­ни­те проб­ле­ми ќе ги са­ни­ра­те со при­род­ни ле­кови.

Скор­пија
Неш­то ве ва­ди од кон­трола, пре­те­рав­те со из­ли­ви­те на неж­ност. Гре­ши­те ако мис­ли­те де­ка пар­тне­рот не ви вра­ќа во ис­та мера. На по­ви­док е ин­те­рес­но па­ту­ва­ње кое мно­гу ви е пот­ребно. Вни­ма­вај­те на здрав­је­то кое е крев­ко и не нер­ви­рај­те се. Мож­ни се до­бив­ки и наг­ради. Окол­нос­ти­те ви се нак­ло­нети, ус­пех на ра­бот­но­то место.

Стре­лец
Прек­рас­но се чув­ству­вате, би­деј­ќи жи­ве­е­те во илу­зии. Теш­ко вам от­ка­ко ќе се спуш­ти­те на зем­ја и ќе ги сфа­ти­те сво­и­те вис­тин­ски мож­ности. Пот­ру­де­те се од жи­во­тот да го зе­ме­те мак­си­му­мот и да не се оп­то­ва­ру­ва­те со ма­ли нешта. Спортот е спас за сѐ. Чу­вај­те се од ин­фек­ции и алер­гис­ки ре­ак­ции. Не­мој­те да оз­бо­ру­вате, сѐ се враќа.

Ја­рец
Во од­лич­на фор­ма сте, па би би­ло ште­та да не го ис­ко­рис­ти­те вли­ја­ни­е­то на пла­не­тите. Си­те уба­ви ра­бо­ти ви одат од рака, осо­бе­но оние кои се од­не­су­ва­ат на љу­бов­та и здрав­јето. Од­лич­но со­ра­бо­ту­ва­те со блис­ките, здру­же­те ги си­ли­те и ќе по­сти­гне­те сѐ што е можно. Ва­ши­от пар­тнер ќе ви при­ре­ди прек­рас­ни мо­менти.

Во­до­лија
Сѐ ви оди по план, би­деј­ќи ѕвез­ди­те ви се нак­ло­нети. До­кол­ку има­те проб­леми, са­ми­те сте ви­новни. Го­лем дел од вас се ко­му­ни­ка­тивни, кре­а­тив­ни и доб­ро рас­по­ло­жени. Пот­ру­де­те се пар­тне­рот да не ви го ра­си­пе де­нот. На­со­че­те се кон се­бе­си и кон она што го са­кате. Ед­на ра­бо­та ќе се ком­пли­ци­ра, но не се нер­ви­рај­те.

Риби
Она што де­фи­ни­тив­но прет­ста­ву­ва ваш гла­вен проб­лем е сра­межли­воста. Ко­га са­ми не­ма да ка­же­те што са­кате, ка­ко тоа дру­ги­те ќе го знаат? До­кол­ку се из­ра­зу­ва­те на па­си­вен на­чин, ќе мо­же­те да ги ис­ка­же­те сво­и­те жел­би и чув­ства. Во спро­тивно, око­ли­на­та ќе ве сме­та за мис­те­рија. Избег­ну­вај­те по­ну­ди кои не ви се до­па­ѓаат.

Слични објави

(Фото) Џулија Робертс жената која освојува со насмевка се појави на ревија на Гучи во Милано

еспресо

Тајчи откри дека била жртва на сексуална злоупотреба: „Мислев дека тајната ќе ја однесам во гроб“

Еспресо

(Видео) Елена Велевска облече преубава венчаница, кој е младоженецот?

еспресо

Стресен е животот во Белата куќа, кучето на Бајден повторно искасало агент на тајната служба

еспресо

(Фото) Ана Ивановиќ влегува во славното друштво на тенисот, кариерата ја заврши пред седум години

еспресо

Филм за турнејата на Тејлор Свифт набргу ќе пристигне во кината во 100 земји

Еспресо
Се вчитува....