Дневен хороскоп за 8 април 2019, петок

Овен
Сос­тој­ба­та на не­до­вол­на емо­тив­на ис­пол­не­тост во вас соз­да­ва не­у­ба­во чув­ство, а ви­нов­ник за тоа, спо­ред вас, се­како, се дру­гите. Мо­ра­те да би­де­те об­јек­тив­ни и да вни­ма­ва­те на сво­и­те по­ста­пки. Воз­др­же­те се од љу­бов­на­та ак­ција, мо­же мно­гу да се ра­зо­ча­рате. Жел­ба­та за љу­бов е при­сутна, но сѐ ќе се све­де са­мо на фан­та­зи­јата.

Бик
Се по­ми­ру­ва­те со ма­ни­те на пар­тне­рот, та­ка што од не­го го зе­ма­те са­мо она што мо­же да ви го даде. Со пар­тне­рот сте на раз­лич­на бра­но­ва дол­жи­на и ни­ка­ко да се усог­ла­сите, но доб­ро фун­кци­о­ни­рате. На нов на­чин му прис­та­пу­ва­те на све­тот око­лу се­бе со жел­ба да из­вле­че­те мак­си­мум. Прак­тич­ни сте по­ве­ќе од во­о­би­ча­ено.

Близ­наци
Ако фи­зич­ки сте раз­дво­е­ни од пар­тне­рот, во мис­ли­те сте за­едно. Пла­ни­ра­те што ќе му ка­же­те ко­га ќе се ви­дите. Ко­га ќе се слу­чи тоа, ќе сфа­ти­те де­ка тре­ба да пре­ми­не­те од збо­ро­ви на дела. Вам по­ве­ќе ви од­го­ва­ра­ат вер­бал­ни и мен­тал­ни ак­тив­нос­ти от­кол­ку фи­зички. На­со­че­ни сте кон јав­носта, па не­ма­те вре­ме да се свр­ти­те кон сво­јот слу­чај.

Рак
До­кол­ку сте оса­мени, ќе се чув­ству­ва­те лошо. Мно­гу­ми­на од вас во овој пе­ри­од ќе се пот­ру­дат да ги ста­би­ли­зи­ра­ат брачно-пар­тнер­ски­те од­носи, не­кои, пак, ќе вле­та­ат во брач­ни води. Мо­же да се ја­ви проб­лем со крв­на­та слика.

Лав
Пот­ру­де­те се од мо­мен­тна­та си­ту­а­ци­ја да из­вле­че­те мак­си­мум. Ва­ши­от сис­тем на вред­нос­ти се ме­нува, за­тоа ќе би­де­те за­до­волни. Про­дол­же­те со здра­ва­та ис­храна, бла­го­да­ре­ние на неа сте пол­ни со енер­гија. Пар­тне­рот оче­ку­ва пов­тор­но да би­де нај­би­тен во ва­ши­от жи­вот, раз­го­ва­рајте.

Де­вица
Се ја­ву­ва жел­ба за дру­же­ње и ре­ша­ва­ње на проб­ле­мите. До­кол­ку не ги по­ви­ка­те блис­ки­те пријатели за из­ле­гу­вање, мно­гу ќе згре­шите, ве оче­ку­ва лу­да за­бава. Рас­по­ло­же­ни­е­то до­пол­ни­тел­но ќе ви го по­диг­не глас од­да­леку. При­фа­те­те го се­кој пре­диз­вик. Ќе се нај­де­те во љу­бов­на ди­лема. Послу­шај­те го гла­сот на ср­цето, но вни­ма­вај­те да не пог­ре­шите.

Вага
Успе­шен ден е пред при­пад­ни­ци­те на овој знак. Са­мо што ќе се со­о­чи­те со ре­ал­носта, нас­та­ну­ва­ат проб­леми. За­тоа крај­но вре­ме е да поч­не­те да си најдете друга занимација. Ќе би­де­те за­до­вол­ни и убави. Здрав­стве­ни­те проб­ле­ми ќе ги са­ни­ра­те со при­род­ни ле­кови.

Скор­пија
Неш­то ве ва­ди од кон­трола, пре­те­рав­те со из­ли­ви­те на неж­ност. Гре­ши­те ако мис­ли­те де­ка пар­тне­рот не ви вра­ќа во ис­та мера. На по­ви­док е ин­те­рес­но па­ту­ва­ње кое мно­гу ви е пот­ребно. Вни­ма­вај­те на здрав­је­то кое е крев­ко и не нер­ви­рај­те се. Мож­ни се до­бив­ки и наг­ради. Окол­нос­ти­те ви се нак­ло­нети, ус­пех на ра­бот­но­то место.

Стре­лец
Прек­рас­но се чув­ству­вате, би­деј­ќи жи­ве­е­те во илу­зии. Теш­ко вам от­ка­ко ќе се спуш­ти­те на зем­ја и ќе ги сфа­ти­те сво­и­те вис­тин­ски мож­ности. Пот­ру­де­те се од жи­во­тот да го зе­ме­те мак­си­му­мот и да не се оп­то­ва­ру­ва­те со ма­ли нешта. Спортот е спас за сѐ. Чу­вај­те се од ин­фек­ции и алер­гис­ки ре­ак­ции. Не­мој­те да оз­бо­ру­вате, сѐ се враќа.

Ја­рец
Во од­лич­на фор­ма сте, па би би­ло ште­та да не го ис­ко­рис­ти­те вли­ја­ни­е­то на пла­не­тите. Си­те уба­ви ра­бо­ти ви одат од рака, осо­бе­но оние кои се од­не­су­ва­ат на љу­бов­та и здрав­јето. Од­лич­но со­ра­бо­ту­ва­те со блис­ките, здру­же­те ги си­ли­те и ќе по­сти­гне­те сѐ што е можно. Ва­ши­от пар­тнер ќе ви при­ре­ди прек­рас­ни мо­менти.

Во­до­лија
Сѐ ви оди по план, би­деј­ќи ѕвез­ди­те ви се нак­ло­нети. До­кол­ку има­те проб­леми, са­ми­те сте ви­новни. Го­лем дел од вас се ко­му­ни­ка­тивни, кре­а­тив­ни и доб­ро рас­по­ло­жени. Пот­ру­де­те се пар­тне­рот да не ви го ра­си­пе де­нот. На­со­че­те се кон се­бе­си и кон она што го са­кате. Ед­на ра­бо­та ќе се ком­пли­ци­ра, но не се нер­ви­рај­те.

Риби
Она што де­фи­ни­тив­но прет­ста­ву­ва ваш гла­вен проб­лем е сра­межли­воста. Ко­га са­ми не­ма да ка­же­те што са­кате, ка­ко тоа дру­ги­те ќе го знаат? До­кол­ку се из­ра­зу­ва­те на па­си­вен на­чин, ќе мо­же­те да ги ис­ка­же­те сво­и­те жел­би и чув­ства. Во спро­тивно, око­ли­на­та ќе ве сме­та за мис­те­рија. Избег­ну­вај­те по­ну­ди кои не ви се до­па­ѓаат.

Слични објави

Секогаш се шокирам кога ќе ја изберат Вики: Јелена Карлеуша и Вики Миљковиќ се скараа за нашиот Мите Стоилков (ВИДЕО)

Васко Спасоски

Скандалот со естрадната проституција во Србија зазема огромни размери, а вмешан е и ТОЈ!

Igor

Месец дена се молчело за тоа: Позната актерка почина после три години борба со ракот

Igor

Нов тренд на Инстаграм: Не им е доволно што го фотошопираат задникот, сега и ова

Igor

ВИЛИЈАМ НЕ ГО НАПРАВИ ТОА: Откако стана татко, Хари ѝ оддаде почест и на лејди Ди

Igor

Актерката била уапсена бидејќи правела „корона-забава“ за роденденот на сопругот!

Еспресо

Остави Коментар

7 + Осумнаесет =

Слични објави

AББA после 50 години: Како женскиот дел од групата ја преживеал големата трагедија и распаѓањето на групата?

Еспресо

Бијонсе со една објава докажа зошто е кралица на социјалните мрежи (ФОТО)

Igor

Жешко лето: Марјана Станојковска се „брчка“ во луксузен базен (ВИДЕО)

Васко Спасоски

Да признаев дека сум ГЕЈ никогаш немаше да станам актер (ФОТО)

Igor

Не се грижи за стилската умереност: Eкстравагантната Летиција ги урива модните кралски правила (ФОТО)

Igor

ПУБЛИКАТА МИСЛЕЛА СЕ СОПНАЛ: Манекен почина на модна писта (ВИДЕО)

Igor