Зна­че­ње­то на бо­и­те во до­мот: Црве­на­та е на до­ми­на­ци­ја и моќ, сината ги контролира негативните емоции

Иа­ко се­кој од нас има оми­ле­ни бои во кои ужи­ва во сво­јот дом, се­пак, прив­рза­ни­ци­те на фенг шуи има­ат по­се­бен став око­лу тоа, да­ли ток­му на­ши­те оми­ле­ни бои се оние вис­тин­ски­те за ра­зу­ба­ву­ва­ње на до­мот. Спо­ред фенг шуи, се­ко­ја од­дел­на бо­ја има и свое зна­чење. Ток­му по­ра­ди тоа, тре­ба да се об­рне вни­ма­ние на тоа во как­ва бо­ја ги бо­и­ме ѕи­до­вите, ка­ков ни е ме­бе­лот, но и как­ва бо­ја ни се де­та­ли­те во прос­то­рот.

Црвена

Црве­на­та бо­ја е бо­ја на до­ми­на­ци­ја и моќ. До­кол­ку оваа бо­ја ви до­ми­ни­ра во до­мот, ќе чув­ству­ва­те топ­лина, прос­пе­ри­тет и сти­му­ла­ција. Се­пак, би­де­те прет­паз­ли­ви би­деј­ќи цр­ве­на­та боја мо­же да има и не­га­тив­но вли­ја­ние, наг­ла­су­вај­ќи ги за­вис­та и сра­мот. Избег­ну­вај­те ја цр­ве­на­та бо­ја во ва­ша­та трпе­за­рија, куј­на или ра­бот­на­та соба. Спо­ред уче­ња­та на фенг шуи, цр­ве­на­та бо­ја го при­ка­жу­ва еле­мен­тот оган.

Жол­та боја

Жол­та­та бо­ја го прет­ста­ву­ва Сонцето, кое е из­вор на по­зи­тив­на енер­гија. За­тоа, прва­та асо­ци­ја­ци­ја ко­га по­мис­лу­ва­те на жол­та­та бо­ја е свет­ли­ната. Оваа бо­ја има моќ со ко­ја го сти­му­ли­ра мо­зо­кот и доб­ро­то ва­ре­ње на хра­ната.  Се­пак, жол­та­та е нај­до­бар из­бор за куј­ната, а препо­рач­ли­во е да се избег­ну­ва во спал­на­та со­ба и прос­то­ри­и­те кои се на­ме­не­ти за од­мор и ре­лак­са­ција.

Зе­ле­на боја

Со оваа бо­ја се пов­рзу­ва­ат хармо­ни­јата, рас­тот и плод­носта. Спо­ред фенг шуи, таа е сим­бол на еле­мен­тот дрво. Зе­ле­на­та бо­ја ги од­мо­ра очи­те и ду­ша­та и го на­ма­лу­ва стре­сот. Зе­ле­на­та бо­ја во до­мот ќе ви вне­се оп­ти­мизам, сло­бо­да и рам­но­тежа, но ис­то та­ка мо­же да ги пот­тик­не и за­вис­та и из­ма­мата.

Си­на боја

Спо­ред фенг шуи, си­на­та бо­ја го оз­на­чу­ва еле­мен­тот вода, а пов­рза­на е со кон­тро­ла на не­га­тив­ни­те емо­ции. Таа е сим­бол на ду­хов­носта, трпе­ни­е­то и ми­рот и има по­зи­тив­но вли­ја­ние врз лу­ѓето. Таа има моќ да ги на­ма­ли стре­сот и нап­на­тос­та во жи­во­тот. Сов­ршен из­бор е за прос­то­ри­и­те чи­ја на­ме­на е од­мор и ре­лак­са­ција, ка­ко што е спал­на­та соба.

Бе­ла боја

Бе­ла­та бо­ја се пов­рзу­ва со нов по­че­ток, не­ви­ност и чис­тота. Оваа боја вне­су­ва све­жи­на во до­мот, но мо­же да пре­диз­ви­ка и сту­де­но и сте­рил­но чув­ство во так­ви­от ам­би­ент. За­тоа, вни­ма­вај­те кои ѕи­до­ви во до­мот ќе ги обо­и­те во оваа боја.

Слични објави

Уште едно ПРОВОКАТИВНО ВИДЕО од спалната на Карлеуша (ФОТО+ВИДЕО)

Igor

Ќерката на Анџелина и Бред ќе го менува полот

Igor

Меган загрижена и бесна: Принцот Хари скрушум излегува навечер и пие со Адел

Еспресо

Дали Панчо ја испровоцира и Сека Алексиќ? Жени, научете да си го сакате вашето тело! (ФОТО)

Еспресо

Вложете труд во својата врска – 4 чекори со кои ќе ја унапредите и подобрите

Igor

Пусти лаги душа ми исушија

Анита Митровска

Остави Коментар