19.8 C
Скопје
01:26 - 18 јуни, 2024

Ознака : храна пинџур

Дестинации и Дегустации

Пинџур, ајвар, малиџано: Традиционални македонски рецепти за зимница

Igor
Ма­ке­дон­ска­та до­ма­ќин­ка де­це­нии на­на­зад, во овој пе­ри­од од го­ди­на­та под­гот­ву­ва зим­ни­ца со ко­ја се прех­ра­ну­ва се­меј­ство­то во те­кот на сту­де­ни­те зим­ски ме­се­ци ко­га све­жо­то овош­је...