Родители, внимавајте! Овие намирници децата не е препорачливо да ги јадат

За пра­ви­лен раст и раз­вој на де­цата, нај­важ­на е хра­ната. Ток­му за­тоа ро­ди­те­ли­те тре­ба да ѝ по­све­ту­ва­ат долж­но вни­ма­ние, при­тоа по­стоја­но над­гле­ду­вај­ќи ги соп­стве­ни­те де­ца што ја­дат во те­кот на де­нот.

Пок­рај тоа, здра­ви­те на­вики, ко­га ста­ну­ва збор за раз­лич­ни­те ви­до­ви храна, се гра­дат од ма­ли нозе. Хра­на­та што се на­о­ѓа на днев­но­то ме­ни на ед­но де­те до­де­ка тоа рас­те и се раз­вива, мно­гу ве­ро­јат­но е де­ка ис­ти­от тип хра­на ќе го кон­су­ми­ра и по­на­та­му во те­кот на жи­во­тот. Така, де­ца­та што ја­дат здра­ва храна, нај­ве­ро­јат­но и ко­га ќе ста­нат воз­рас­ни лич­нос­ти ќе се прид­ржу­ва­ат кон ис­ти­от тип ис­храна, спро­тив­но од оние што од нај­ма­ла воз­раст ја­дат хра­на бо­га­та со мас­ти и ше­ќери. Вак­ви­те де­ца нај­ве­ро­јат­но ќе по­рас­нат во лич­нос­ти кои ќе кон­су­ми­ра­ат нездра­ва хра­на и без ис­клу­чок ќе пи­јат штет­ни на­пи­тоци.

Иа­ко ре­чи­си се­кој ро­ди­тел по­стоја­но на ум ги има вак­ви­те по­да­тоци, се­пак по­ра­ди не­дос­тиг на до­вол­но вре­ме за под­го­тов­ка на вкус­ни до­маш­ни об­ро­ци под­гот­ве­ни од здра­ва храна, не­рет­ко се од­лу­чу­ва­ат на де­ца­та да им по­ну­дат да ја­дат хра­на под­гот­ве­на наб­р­зина.

Ист слу­чај е и со ба­ра­ња­та на де­ца­та да ја­дат нездра­ва хра­на ка­ко по­след­ица на мно­губ­рој­ни­те про­из­во­ди во мар­ке­ти­те што зна­ат да им прив­ле­чат вни­ма­ние, а се ис­клу­чи­тел­но штет­ни по здрав­јето. Так­ви про­из­во­ди се смо­ките, чип­со­вите, ли­жав­чи­њата, ше­ќер­на­та волна…

Чипс и смоки

Чип­сот и смо­ки­те во сво­јот сос­тав сод­ржат по­го­ле­ми ко­ли­чес­тва сол, по­тоа масти, по­тенци­јал­на­та алер­ге­на на­мир­ница, а тоа се ки­ки­ри­ките, ка­ко и нај­раз­лич­ни за­чи­ни и до­да­то­ци што има­ат за цел да го за­си­лат вку­сот.

Ма­јо­нез

Ма­јо­не­зот не е препорачливо да се јаде, а осо­бе­но тоа ва­жи за де­ца­та што се во фа­за на раст и раз­вој. Ма­јо­не­зот во сво­јот сос­тав сод­ржи све­жи жолчки и по­го­ле­мо ко­ли­чес­тво масло, но мо­же да сод­ржи и скроб и за­чини, во за­вис­ност од ти­пот на про­из­во­дот.

Ви­ршли

Ни­ту ед­на на­мир­ни­ца што е про­из­ве­де­на во су­во­мес­на­та­та ин­дус­три­ја не е препо­рач­ли­во да би­де дел од хра­на­та на де­цата. Се­пак, ка­ко нај­ште­тен су­во­ме­сен про­из­вод се сме­та ви­ршлата, ко­ја пак, од дру­га страна, по­ра­ди сво­ја­та дос­тап­на це­на е ме­ѓу нај­кон­су­ми­ра­ни­те про­из­во­ди кај нас. Ви­ршла­та се пра­ви од ос­та­то­ци­те од свин­ско или те­леш­ко месо, а во по­след­но вре­ме и од пи­леш­ко месо. Во неа се ста­ва­ат мас­ни ос­та­то­ци и сврз­ни ткива, уба­во из­ме­ша­ни со мно­гу за­чи­ни и до­да­тоци, кои на фи­нал­ни­от про­из­вод тре­ба да му да­дат убав и прив­ле­чен вкус, но и до­бар из­глед, за да се од­лу­чи ку­пу­ва­чот да ги купи.

Паш­тета

И паш­те­та­та тре­ба да се избег­ну­ва да им се да­ва на де­ца­та би­деј­ќи се под­гот­ву­ва на сли­чен на­чин и од слич­ни про­из­во­ди ка­ко ви­ршлата.

Благо

Ра­фи­ни­ра­ни­от бел ше­ќер, на те­ло­то не му да­ва ни­ту еден ко­ри­сен нут­ри­ти­ент. Са­ха­ро­за­та што е сос­та­вен дел од на­мир­ни­ци­те как­ви што се чо­ко­ла­дите, ко­ла­чите, тор­тите, но и во га­зи­ра­ни­те пи­ја­лаци, тре­ба да се избег­ну­ва кол­ку што е мож­но по­веќе. Ло­ша­та вест е и тоа што вак­ви­от вид ше­ќер се на­о­ѓа и во не­кои про­из­во­ди за кои мил­си­ме де­ка го нема. Так­ви се жи­та­та што ги ја­де­ме за по­ја­док, тес­тото, овош­ни­те јо­гурти, кон­зер­ви­ра­но­то овошје, го­то­ви­те супи, но и ке­ча­пот.

Слични објави

Рок списанието „Кју“ по 34 години постоење, ќе престане да се печати

Еспресо

Наши миленици: КЛЕА

Еспресо

Што да направите за да спречите ТОЈ да ве изневери

Igor

Познатата пејачка покажа премногу: Дали се ова најпровокативните фотографии на Елена Велевска?

Јадете барем една порција салата дневно: Здравите навики се многу важни!

Еспресо

ЖЕНИ, ОСВЕСТЕТЕ СЕ: Ова се сигурни знаци дека вашиот партнер НЕ Е ЗАЉУБЕН повеќе во вас!

Igor

Остави Коментар

два × 3 =

Слични објави

Скопјанката Нора од „Задруга“ не престанува да ги „вознемирува“ обожaвателите со секси фотки! (ФОТО)

Васко Спасоски

Познатата новинарка критикувана поради постапката кон нејзината ќерка!

Еспресо

Нејзините облини ќе ве освојат: Погледнете ја Амбер, инструкторката за позирање (ФОТО)

Еспресо

Боба слави 57-ми роденден на јахта од 900.000 евра: Брена му честиташе со емотивна порака! (ВИДЕО)

Еспресо

Антониа Гиговска сакаше да се пофали со новата розова коса, но во преден план е нешто сосема друго! (ФОТО)

Васко Спасоски

Нов потрес во кралското семејство: Таткото на Меган Маркл ќе сведочи против неа на суд!

Еспресо