Да­ли хи­руршки­те мас­ки мо­же да нѐ заш­ти­тат од ко­ро­на­ви­ру­сот и за­га­ду­ва­њето

Препо­ра­ка­та е да се но­сат ква­ли­тет­ни заш­тит­ни мас­ки на но­сот и ус­тата, иа­ко стру­ч­ња­ци­те на­по­ме­ну­ва­ат де­ка ни­ту тоа не е га­ранци­ја за це­лос­на заш­ти­та од ви­ру­сот.

Ед­на од нај­чес­ти­те глет­ки за вре­ме на се­ко­ја при­каз­на за ви­ру­си­те и за­га­ду­ва­ње­то на воз­ду­хот, се хи­руршки­те мас­ки на ли­ца­та на лу­ѓето. Во по­след­но вре­ме сѐ по­чес­то ги гле­да­ме на сним­ки­те од Кина, ка­де што од ден на ден рас­те бро­јот на по­чи­на­ти и за­ра­зе­ни од ко­ро­на­ви­ру­сот. Ме­ѓу­тоа, пра­ша­ње е кол­ку тие мас­ки се ефи­касни.

Ек­спер­ти­те се скеп­тич­ни во врска со мас­ки­те и заш­ти­та­та од ви­ру­си што се пре­не­су­ва­ат во воз­ду­хот, но ве­лат де­ка мо­жат да по­могнат око­лу за­ра­зи­те што се пре­не­су­ва­ат пре­ку вал­ка­ни раце.

Д-р Деј­вид Ка­рин­гтон од Уни­вер­зи­те­тот во Лон­дон за Би-би-си из­ја­ви де­ка „обич­ни­те хи­руршки мас­ки не се ефи­кас­на заш­ти­та од ви­ру­си или бак­те­рии што се пре­не­су­ва­ат во воз­ду­хот“ – што е нај­чест на­чин на за­раза. Ка­ко што на­ве­дува, тоа е за­тоа што мас­ки­те ге­не­рал­но не се до­вол­но цврсти, не­ма­ат фил­три за воз­дух и очи­те се из­ло­жени.

Мас­ки­те мо­жат да по­могнат ка­ко заш­ти­та од за­ра­за­та пре­ку ки­ва­ње­то или каш­ла­њето, ка­ко и кај пре­не­су­ва­ње­то на бак­те­ри­и­те од вал­ка­ни раце. Мас­ки­те „во доб­ро кон­тро­ли­ра­но и бол­нич­ко оп­кру­жу­вање“ се доб­ра заш­ти­та од ин­фек­ции, би­деј­ќи слу­жат ка­ко рес­пи­ра­тор. Рес­пи­ра­то­рите, кои прет­ста­ву­ва­ат спе­ци­ја­лен фил­тер за воз­дух, се по­себ­но ди­зај­ни­ра­ни за заш­ти­та од штет­ни­те чес­тич­ки во воз­ду­хот. Ме­ѓу­тоа, по­да­то­ци­те не се до­бри ко­га ќе го пог­лед­не­те ис­тра­жу­ва­ње­то за нив­на­та ефи­кас­ност кај оп­шта­та по­пу­ла­ци­ја – не е та­ка лес­но да се но­си мас­ка во долг вре­мен­ски пе­риод. Постојат мал­ку до­ка­зи за пред­нос­ти­те на мас­ки­те над­вор од бол­нич­ки­те ус­лови. За да би­дат ефи­касни, мас­ки­те мо­ра да се но­сат на со­од­ве­тен на­чин, чес­то да се ме­ну­ва­ат и да се чу­ва­ат на без­бе­ден и адек­ва­тен на­чин. А, ис­тра­жу­ва­ња­та по­ка­жу­ва­ат де­ка со­од­вет­ни­от на­чин на од­не­су­ва­ње­то со мас­ка­та сѐ по­ве­ќе се на­ма­лува, кол­ку што е по­долг пе­ри­о­дот на но­се­ње­то на мас­ката. Ев­ти­ни­те и мас­ки­те за ед­нок­рат­на упот­ре­ба што ги пок­ри­ва­ат но­сот и ус­та­та мо­жат да по­могнат да се зап­ре ши­ре­ње­то на бо­лес­та са­мо ко­га се но­сат пра­вилно. По­ве­ќе­то мас­ки се ис­тро­шу­ва­ат по еден или два де­на но­сење, а упот­ре­ба­та на ис­та­та мас­ка од ден на ден не се препо­ра­чу­ва би­деј­ќи сод­ржи­на­та од ус­та­та и но­сот ја пре­мач­ку­ва­ат внат­реш­нос­та на мас­ка­та со слој што е по­во­лен за бак­те­ри­ите.

Се препо­ра­чу­ва да се но­сат ква­ли­тет­ни заш­тит­ни мас­ки на но­сот и ус­тата, иа­ко ек­спер­ти­те на­по­ме­ну­ва­ат де­ка ни тоа не е га­ранци­ја за це­лос­на заш­ти­та од ви­ру­сот.

Лу­ѓе­то тре­ба са­мо да се фо­ку­си­ра­ат по­ве­ќе на лич­на­та хи­ги­ена

Ка­ран­ти­нот и изо­ла­цис­ки­те мерки, сис­те­мат­ско­то ми­е­ње на раце­те и но­се­ње­то хи­руршки мас­ки мо­же да го на­ма­ли про­сеч­ни­от број за­ра­зе­ни лица. Во зем­ји­те во све­тот, лу­ѓе­то ма­сов­но ку­пу­ва­ат мас­ки за да се заш­ти­тат од за­раза, но се на­мет­ну­ва пра­ша­ње­то кол­ку мас­ки­те има­ат смисла.

Ин­фек­то­ло­зи­те непо­ме­ну­ва­ат де­ка по­важ­но од но­се­ње­то мас­ки е те­мел­но да се ми­јат раце­те и да се избег­ну­ва­ат бол­ни­те луѓе. Де­ка лич­на­та хи­ги­е­на од но­се­ње­то мас­ки е по­важ­на се сог­ла­су­ва­ат и ек­спер­тите, на­по­ме­ну­вај­ќи де­ка пок­ри­ва­ње­то на ус­та­та ко­га ки­ва­ме и каш­ламе, ка­ко и ми­е­ње­то на раце­те и избег­ну­ва­ње­то на до­пи­ра­ње­то на ус­та­та со рацете, го на­ма­лу­ва ри­зи­кот од за­раза.

Со ог­лед на фак­тот де­ка но­се­ње­то хи­руршка мас­ка во јав­нос­та нè шти­ти од ви­ру­сот, не­ма до­ка­зи за тоа, ве­лат стру­ч­ња­ците. Хи­руршка­та мас­ка по­ве­ќе ќе ѝ по­мог­не на за­ра­зе­на­та лич­ност да не го ши­ри ви­ру­сот, но не­ма пре­те­ра­но да ѝ по­мог­не на здра­ва лич­ност да се заш­тити.

По­го­ле­ма по­ба­ру­вач­ка­та по мас­ки

По­ба­ру­вач­ка­та за хи­руршки мас­ки во Ма­ке­до­ни­ја е ис­то та­ка го­ле­ма и про­даж­ба­та на мас­ки е зго­ле­ме­на во не­кои ап­те­ки низ це­ла­та земја. Ге­не­рално, во Ма­ке­до­ни­ја не­ма пот­ре­ба лу­ѓе­то да ше­та­ат со хи­руршки маски.

Хи­руршки­те мас­ки се од­ре­ден вид заш­ти­та и во не­кои слу­чаи ко­га па­то­ге­нот се пре­не­су­ва пре­ку ка­п­ки од за­ра­зе­на лич­ност, препо­рач­ли­во е ли­це­то што е бол­но да ста­ви хи­руршка мас­ка при тран­спорт за да не се ши­рат пре­диз­ви­ку­вач­ки­те агенси. Здра­ви­те лу­ѓе во Ма­ке­до­ни­ја и во Ев­ро­па не тре­ба да но­сат хи­руршки маски. Тие се од­ре­де­на фор­ма на заш­тита, при­мар­на ба­ри­ера, но не де­ка мо­ра да ги но­си­ме за да се заш­ти­тиме.

Мас­ки­те соз­да­ва­ат лаж­но чув­ство на си­гур­ност би­деј­ќи лу­ѓе­то го до­пи­ра­ат ли­цето, мас­ки­те не ги ста­ва­ат ка­ко што треба, и со ог­лед на тоа де­ка ста­ну­ва збор за мас­ки за ед­нок­рат­на упот­реба, тие не се за це­лод­нев­на упот­реба.

Постојат ис­клу­чоци, на при­мер, ли­ца­та што се иму­но­ком­про­ми­ти­ра­ни как­ви што се бол­ни­те на хе­мо­те­ра­пија, им се препо­ра­чу­ва да но­сат хи­руршка (заш­тит­на маска).

 

Слични објави

Кори Фелдман ги објави имињата на педофилите во Холивуд и изјави дека тоа е најголемиот проблем во шоубизнисот! (ВИДЕО)

Ивана Стамевска

Потресна исповед на вдовицата на Шабан Шаулиќ: Тој за мене е на некој далечен пат, еден ден ќе му се придружам! (ФОТО)

Васко Спасоски

Нејзиниот љубоморен испад стана ВИРАЛЕН ХИТ: БИЈОНСЕ му го прости неверството, но не му го заборави (ВИДЕО)

Igor

Хилари Даф го нападна папарацото кој ги фотографираше нејзините деца! (ВИДЕО)

Еспресо

Даниел Крег едвај ја прифатил улогата за Џејмс Бонд!

Еспресо

Алкохолот го забрзува стареењето на мозокот

Еспресо

Остави Коментар

осум − четири =

Слични објави

Ирина Шајк: Чувствував дека сум заробена во погрешно тело

Слободен печат

Зоран Заев во „Еден на Еден“: Да го пополниме местото што Британија го ослободи во ЕУ! (ВИДЕО)

Васко Спасоски

Анастасија Ражнатовиќ со провокативни фотки од Тајланд: Бикинито не може да биде помало, а позата на оградата ги остави мажите без здив (ФОТО)

Еспресо

Тамара „го украде шоуто“ на Макфест

Igor

ТИЕ СЕ РАЗВЕДУВААТ, а Лејди Гага не е причината? БРЕДЛИ КУПЕР и ИРИНА ШЕЈК на работ од својот брак!

Igor

Ратајковски ја одбележа годишнината со емотивно видео на Инстаграм

Еспресо