Штруд­ли со смок­ви и сода-би­кар­бона

Сос­тојки:

300 гр брашно

170 гр мар­га­рин што прет­ход­но стоел на соб­на тем­пе­ра­тура

100 гр ше­ќер

50 гр мед

1 ла­жич­ка сода-би­кар­бона

мал­ку сол

мал­ку ци­мет

ко­ра од ли­мон или порто­кал

2 ла­жич­ки ек­стракт од ва­нила

4 жолчки

Пол­нење:

400 гр су­ви смокви

80 гр пи­ре од ја­болки

50 гр мед

мал­ку ци­мет

Под­го­товка:

Во по­го­лем сад ста­ве­те ги омек­на­ти­от мар­га­рин, ше­ќе­рот и ме­дот, из­рен­да­на­та ко­ра од ли­мо­нот или порто­ка­лот (по ва­ша желба), солта, ци­ме­тот и ек­страк­тот од ва­нила. Си­те сос­тој­ки уба­во из­ме­шај­те ги со мик­сер за да мо­жат уба­во да се со­е­ди­нат. По­тоа, во уба­во из­мик­си­ра­на­та смеса, ед­на по ед­на до­да­вај­те ги жолчки­те и по­стоја­но ме­шај­те до­де­ка си­те жолчки уба­во не се со­е­ди­нат со прет­ход­но под­гот­ве­на­та смеса.

Се­га ста­ве­те го браш­но­то што прет­ход­но уба­во сте го про­се­а­ле за­ед­но со сода-би­кар­бона. До­де­ка го ста­ва­те браш­но­то во дру­ги­те сос­тојки, вни­ма­тел­но ме­шај­те со мик­сер, но на нај­ма­ла бр­зина. Ко­га ќе го ста­ви­те це­ло­то брашно, то­гаш ис­клу­че­те го мик­се­рот и поч­не­те да ја под­гот­ву­ва­те сме­са­та со по­мош на дрве­на ла­жица. Пот­реб­но е нај­мал­ку две-три ми­ну­ти да ја ме­ша­те сме­са­та со ла­жи­ца­та за да се со­е­дини.

Тес­то­то што ќе го до­би­е­те тре­ба да би­де ис­клу­чи­тел­но ме­ко и за­тоа не­ма да би­де пот­реб­но да до­да­ва­те по­ве­ќе брашно.

Ва­ка под­гот­ве­но­то тесто, по­де­ле­те го на че­ти­ри ед­нак­ви де­лови, а се­кое дел­че со по­мош на стреч фо­ли­ја или со хар­ти­ја за пе­че­ње и су­кало, неж­но ису­кај­те ги на што е мож­но по­го­ле­ма ко­ричка.

Ко­рич­ки­те ста­ве­те ги во стреч фо­ли­ја и ос­та­ве­те ги да от­стојат и уба­во да се из­ла­дат во фри­жи­дер нај­мал­ку 2 часа.

До­де­ка че­ка­те да по­ми­не пот­реб­но­то вре­ме за разла­ду­ва­ње на тес­тото, за­поч­не­те со под­го­тов­ка на фи­лот.

Во сад ста­ве­те ги исеч­ка­ни­те су­ви смокви, ме­дот и пи­ре­то од ја­бол­ка и уба­во со ра­чен мик­сер из­мик­си­рај­те ја це­ла­та смеса.

По­тоа ста­ве­те ја ва­ка до­би­е­на­та сме­са во вре­ќич­ка за ук­ра­су­ва­ње за да мо­же­те по­лес­но да ги фи­лу­ва­те штруд­лите.

Се­га из­ва­де­те го тес­то­то од фри­жи­дер и исе­че­те го на со­од­вет­ни лен­тич­ки од­нос­но тие тре­ба да би­дат де­бе­ли 2 ми­ли­метри, а дол­ги и ши­ро­ки 8 сан­ти­метри.

По­тоа во дол­жи­на­та на се­ко­ја штруд­личка, со по­мош на шпри­цот ста­ве­те по мал­ку од прет­ход­но под­гот­ве­ни­от фил. Прек­ло­пе­те го ед­ни­от крај на тес­то­то со дру­ги­от и фор­ми­рај­те штрудла.

Пов­то­ру­вај­те ја по­ста­пката до­де­ка не се пот­ро­ши це­ло­то тес­то и це­ли­от фил.

Под­гот­ве­ни­те штруд­лич­ки ста­ве­те ги да от­стојат во фри­жи­дер око­лу 1 час.

Под­гот­ве­ни­те штрудли, по ис­те­кот на вре­ме­то по­ми­на­то во фри­жи­дер, ста­ве­те ги да се пе­чат во прет­ход­но заг­ре­а­на рер­на на 180 сте­пе­ни око­лу 12 ми­нути.

 

Слични објави

Според Јутјуб најслушана песна во Македонија во моментов е „Јовка Кумановка“ на Некст Тајм (ВИДЕО)

Igor

Братот на Вики Миљковиќ ја УДРИ ЛЕПА БРЕНА ПО ГЛАВА! Пејачката шокирана, погледнете и ја реакцијата! (ВИДЕО)

Еспресо

Ќе сакате репете: Крем-супа од праз готова за 30 минути!

Васко Спасоски

Кога излезе од автомобилот сите се свртеа кон неа: Таа е преубава, а нејзината модна креација остава без здив! (ФОТО)

Еспресо

Кристијанo Роналдо ја плаќа својата девојка Џорџина! Откриено е и колку ѝ е платата!

Васко Спасоски

Мусака со тестенини

Слободен печат

Остави Коментар

десет + 11 =

Слични објави

Зафир Хаџиманов: Светот на уметноста е пеколно суров и бара жртвување!

Александра Велинова

Новак Ѓоковиќ специјален гостин на Санремо: Наместо рекет фати микрофон во раце и отпеа хит на Ерос Рамацоти! (ВИДЕО)

Васко Спасоски

Босанската Ким нарача евтина венчаница од интернет! Креацијата од 700 денари на фотки изгледа брутално, ама во живо е фијаско! (ФОТО)

Igor

Американската кантри ѕвезда Џо Дифи почина од коронавирус

Еспресо

ЗИМА ПОЛНА ЉУБОВ: Овие пет хороскопски знаци ќе уживаат во романса во ладните денови

Igor

ИМА ЛИ „МАЛИ СИГНАЛИ“? Наташа Беквалац и Богдан Богдановиќ фатени заедно!?

Igor