Хороскоп за 24 февруари 2020: Понеделнички прекрасно изненадување за Близнаците

Овен

Де­нот ќе ви до­не­се мно­гу сопки, па­дови, грешки, но и по­де­ми и ис­пра­ву­вања. Ќе ви се чи­ни ка­ко да сте се ка­чи­ле на ек­спре­сен ро­лер­кос­тер од кој не­ма да са­ка­те да сле­зете, би­деј­ќи се­ко­ја ми­ну­та ќе ви би­де по­раз­лич­на од прет­ход­ната. Не­ма да ви не­дос­ти­га ни­ту вни­ма­ние, би­деј­ќи не­кој по­стоја­но ќе ви да­ва до зна­е­ње де­ка мис­ли на вас.

Бик

Не се дво­у­мете, бра­не­те ги ва­ши­те ин­те­ре­си на ра­бота. Мо­мен­тал­но сте емо­ци­о­нал­но ран­ливи, ка­же­те му го тоа на пар­тне­рот. Не доз­во­лу­вај­те лу­ѓе­то око­лу вас да ве зло­у­пот­ре­бу­ваат, ште­де­те си ја енер­ги­јата. Фо­ку­си­рај­те се на тоа ква­ли­тет­но да ги зав­рши­те ра­бот­ни­те об­врски. Ред­но вре­ме е от­во­ре­но да раз­го­ва­ра­те со пар­тне­рот и дип­ло­мат­ски да ги из­ра­зи­те ва­ши­те желби.

Близ­наци

Вие сте лич­ност ко­ја умее да пре­го­ва­ра и ко­ја се­ко­гаш го до­би­ва она што го сака, но де­нес скр­ш­ну­ва­ње­то од ва­ши­те пла­но­ви ќе мо­же да ве од­ве­де до уш­те по­доб­ра мож­ност од онаа ко­јаш­то сте ја зац­р­тале. Жи­во­тот ќе им при­гот­ви прек­рас­но из­не­на­ду­ва­ње на Близ­на­ци­те што уме­ат да пра­ват ком­про­ми­си и да би­дат флек­си­билни.

Рак

Се­кој­днев­ни­те об­врски кои ги има­те по дома, де­нес не­ма да ви би­дат здо­девни, нап­ро­тив, ќе би­де­те рас­по­ло­же­ни сè да зав­ршите. Не се пла­ше­те и не ги избег­ну­вајте, про­ме­ни­те не са­мо што се не­оп­ходни, ту­ку и ко­рисни. Концен­три­рај­те се на ра­бот­ни­те об­врски, не на раз­го­во­ри­те со ко­ле­гите. Вре­ме е да за­поч­не­те да гле­да­те на пар­тне­рот и ка­ко на при­ја­тел, не са­мо љу­бов­ник.

Лав

До­кол­ку во из­ми­на­ти­те де­но­ви чес­то­па­ти се пре­пу­ку­вав­те со ваш ко­ле­га или над­ре­ден, де­нес ќе ис­чез­нат си­те тра­ги од ва­ши­те не­до­раз­би­рања. Ќе би­де­те скло­ни да ги раз­би­ра­те мо­ти­ви­те на лу­ѓе­то за на­чи­нот на кој се од­не­су­ваат. Мно­гу Ла­во­ви ќе нап­ра­ват ком­про­мис за кој се кол­не­ле де­ка не­ма да го нап­ра­ват. Не ос­та­вај­те ниш­то на слу­чај­нос­та на љу­бо­вен план.

Де­вица

Ре­ше­ни сте да нап­ра­ви­те не­как­ва про­ме­на во ва­ши­от жи­вот, не се от­ка­жу­вај­те од од­лу­ките. Пре­пуш­те­те се на раз­го­во­ри со ко­ле­ги­те и по­доб­ру­ва­ње на неп­ри­јат­на­та ат­мос­фе­ра на ра­бота. Ин­спи­ри­рај­те ги ко­ле­ги­те за тим­ска ра­бота, та­ка поб­р­зо ќе ги зав­рши­те об­врските. Ќе сфа­ти­те де­ка се­пак, мно­гу сте слич­ни со пар­тне­рот, тоа е добро.

Вага

Де­нес не­кој ќе ги тес­ти­ра ва­ши­те нер­ви со по­стоја­ни молби, ба­ра­ња и поп­лаки, но на­мес­то да доз­во­ли­те тоа да ве из­ва­ди од такт, нај­де­те на­чин ка­ко дос­тој­но да го све­де­те на ми­ни­мум вре­ме­то по­ми­на­то со таа лич­ност. Не се пла­ше­те да ги „се­чете“ врските кои не ве ис­пол­ну­ва­ат внат­решно. Што ќе ви се?

Скор­пија

Сре­ќа­та ќе ви се насмевне, ис­ко­рис­те­те го тоа за да ги до­би­е­те ра­бо­ти­те кои одам­на ги по­са­ку­вате.  Ко­неч­но ќе нај­де­те мир во ду­шата, не доз­во­лу­вај­те ни­кој да го на­руши. Не­ма­те неш­то осо­бе­но важ­ни за­да­чи на ра­бота, па мо­же­те да се пре­пуш­ти­те на раз­ви­ва­ње на по­зи­тив­на про­фе­си­о­нал­на ат­мос­фера. Оче­ку­вај­те среќ­ни и страс­ни мо­мен­ти со пар­тне­рот.

Стре­лец

Би­де­те ис­кре­ни кон лу­ѓе­то ко­иш­то ги са­кате. Де­нес на­мес­то да ги ла­же­те де­ка сè е во ред, ка­же­те им ја су­ро­ва­та вис­ти­на в лице. Со­о­че­те ги со онаа ре­ал­ност од ко­ја тие бе­гаат, не за да ги пов­ре­дите, ту­ку да им од­ржи­те ска­по­це­ни лек­ции. Не се заг­ри­жу­вај­те ако ва­ши­те збо­ро­ви де­лу­ва­ат грубо. Блис­ки­те ќе ви се заб­ла­го­да­рат ко­га ќе сфа­тат де­ка сè што пра­ви­те е за нив­но­то добро.

Ја­рец

Са­мо ва­ша­та са­мо­до­вер­ба мо­же да ви по­мог­не да ос­тва­ри­те но­ви при­ја­тел­ства кои ќе ви го ра­зу­ба­ват жи­во­тот. Но­ви­те веш­ти­ни ќе ви по­могнат да се по­ка­же­те пред над­ре­де­ните. Вре­ме е да се от­во­ри­те пред са­ка­на­та лич­ност и да ѝ от­кри­е­те што се крие дла­бо­ко во вас. Сло­бод­но пре­пуш­те­те се на страс­тите, ве оче­ку­ва­ат мно­гу при­јат­ни мо­мен­ти со пар­тне­рот.

Во­до­лија

До­а­ѓа прек­рас­на мож­ност или по­ка­на за за­ба­вен нас­тан кон вас, па не се об­врзу­вај­те на ниш­то се­ри­оз­но де­нес. Во спро­тивно, не­ма да мо­же­те да ка­же­те „да“. Пре­фе­ри­рај­те ја спон­та­нос­та пред де­тал­ни­те пла­нови, воз­бу­да­та пред ста­бил­нос­та и за­ба­ва­та пред се­ри­оз­ни­те об­врски. Сè во свое време, ќе има­те мож­ност да на­до­мес­ти­те за за­не­ма­ре­ни­те об­врски.

Риби

Теш­ко ви е да би­де­те се­ри­оз­ни и не­ма­те пот­реба, ху­мо­рот ќе ви до­не­се мно­гу по­зи­тив­ни ра­боти. Мо­же­би е вре­ме да нап­ра­ви­те не­как­ва про­ме­на на про­фе­си­о­на­лен план, не се пла­шете, храб­ро прис­та­пе­те на проб­ле­мите. Без од­ло­жу­вање, зав­рше­те го про­ек­тот кој одам­на го одол­гов­ле­ку­вате.  Ба­лан­си­рај­те ме­ѓу љу­бов­та и по­све­те­нос­та на ра­бота.

 

Слични објави

Ана Курникова е повторно трудна: Поранешната тенисерка и славниот пејач очекуваат трето дете!

Еспресо

Ќе станете љубоморни – Ѕирнете во гардероберите на славните дами (ВИДЕО)

Еспресо

Ова мало куче вреска додека ја гледа омилената серија (ВИДЕО)

Еспресо

Старлетата Фиби во бикини со американското знаме – За некои непримерно, за други слатко! (ФОТО)

Еспресо

Хороскоп за 23 февруари недела – Близнаците ќе мора да научат да читаат меѓу редови, Водолиите ќе мора да слушаат туѓи совети

Еспресо

Поранешната девојка на Дикаприо објави снимка на која е скроз ГОЛА! (ВИДЕО)

Васко Спасоски

Остави Коментар

17 + 8 =

Слични објави

Трамп со потсмев за оскаровецот „Паразит”: Имаме доволно проблеми со Јужна Кореја, a тие им даваат награда за најдобар филм (ВИДЕО)

Еспресо

За брзо будење: Намирници кои веднаш ќе ви дадат енергија

Слободен печат

Дневен хороскоп за петок, 13 март: Овните имаат проблеми со финансиите, рибите ќе стапат во нова врска

Еспресо

Оваа недела 3 хороскопски знаци ќе имаат НЕВИДЕНА СРЕЌА и тоа за нив е САМО ПОЧЕТОК!

Igor

„Тие зборови најмногу ме заболеа“: Џеј Зи откри што му кажал Коби Брајант месец дена пред смртта! (ФОТО)

Васко Спасоски

Зошто не ги покрила со косата? Розга настапуваше со фластери на ушите! (ФОТО)

Еспресо